LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

User Rating: / 2
PoorBest 
Serwis - Zawadzkie
sobota, 05 lutego 2011 12:46
Rok Wydarzenie
1223 założenie Ujazdu
1282 Jemielnica, Kielcza
1290 Strzelecz (Strzelce Op.)
1323 Łaziska
1328 Żędowice, Wierchlesie
1530 powstały kuźnice w Tworogu i Kotach
1584 likwidacja tych kuźnic
1651 Colonnowie nabyli na własność obszary powiatu strzeleckiego, rejon Toszka i Tworogu i zaczęli zakładać kuźnice
1668 hr. Leonard Colonna ponownie uruchamia kuźnice w Tworogu i Kotach
1679 Gustaw Colonna kupił wieś Kielcza
1687 założono dwa piece w Sułkowie (dziś  Potępa)
1742 Sląsk przeszedł pod panowanie pruskie
1752 Norbert Colonna uruchamia piece hutnicze w Żędowicach (powstałe pod koniec XVII w. i z czasem wygaszone
1753 zatwierdzono plan budowy huty królewskiej w Ozimku
1755 wybudowano piec fryszerski i młotownię w Jedliczach
1761 Filip Colonna objął panowanie na obszarze wokół Zawadzkiego, gdzie zaczął zakładać szerego zakładów hutniczych
1767 wybudowano dwa piece fryszerskie w Krasiejowie
1770 powstała kolonia Harasowskie i Myślina
1776 powstał Spórok
1777 27 lipca orkan nad Opolszczyzną i całym powiatem strzeleckim
1780
 • powstało Kolonowskie (huta Colonna)
 • Filip Colonna wybudował pierwszy wielki piec z drewnianą obudową i trzy piece fryszerskie w Staniszczach Wielkich (lub w 1781)
 • wybudował także w miejscu dymarek w Żędowicach dwie świeżarki, potem pierwszy wielki piec
1783 powstała Kowolowska (na południe od Kolonowskiego), gdzie zbudowano piec fryszerski
1790
 • powstało FILIPOLIS (późniejsza dzielnica Zawadzkiego), kolonia węglarzy założona przez Filipa Colonnę
 • zbudowano zaporę wodną na Malepartusie
 • zbudowano piec fryszerski w młynie Mendlera (później � Fosowskie)
1791 Filip Colonna próbuje eksportować żelazo do Anglii, jednak bez powodzenia
1795 hr. Filip Colonna wybudował 8,5 km kanał (Malepartus � huta w Kolonowskiem)
1797 młyn Mendlera nazwano nazwiskiem Vossa (-> 1790)
1800
 • w Kotach w miejscu dymarki postawiono wielki piec
 • powstały ŚWIERKLE (późniejsza dzielnica Zawadzkiego)
 • powstało Fosowskie
 • w Żędowicach postawiono drugi wielki piec
 • na Świerkli postawiono dwa piece fryszerskie i kuźnię
1801 spalił się piec w Kolonowskiem (zbudowany w 1780)
1804 wybudowano pierwszą jednoklasową szkołę w Żędowicach (gdzie?)
1805 wybudowano w Kolonowskiem drugi wielki piec, a także postawiono nowy w miejscu pierwszego (spalonego w 1801)
1810 unieruchomiono wielki piec w Żędowicach (zbudowany w 1800)
1818 powstało Bendowskie (koło Kolonowskiego)
1819 wybudowano drugą jednoklasową szkołę w Żędowicach (gdzie?)
1819-1821 wybudowano Hutę Renarda między Kolonowskiem i Fosowskiem
1824
 • powstało BEMOWSKIE (późniejsza dzielnica Zawadzkiego
 • powstała kolonia Kolejka koło Kolonowskiego
1826 zbudowano młyn zbożowy nad kanałem Żędowice � Świerkle (przy dzisiejszej ul. Wajdy) � młyn ten zburzono w 1950 (na potrzeby huty)
1830 w Moczydołach (gdzie to jest?) osiedlił się Franciszek von Zawadzky
1832
 • Barut i Piotrówka
 • pierwsze nabożeństwo ewangelickie w Kolonowskiem
 • 1835 wybudowano szosę Renarda (Opole � Pyskowice), także most na niej
  1836
  • zbudowano drugi kanał, 4km, (Andrzej Renard) ze stawu w Żędowicach do obecnego stawu hutniczego w Zawadzkiem
  • zbudowano zaporę wodną na Świerkli
  • Andrzej Renard, spadkobierca części majątku Filipa Colonny, pod nadzorem swego generalnego dyrektora Franciszka von Zawadzky założył nowy ośrodek hutniczy i nazwał go ZAWADZKIWERK. Składał się on początkowo z ośmiu pieców fryszerskich i czterech młotowni z czterema podwójnymi kominami i jedną dmuchawą w drewnianej obudowie
  1836 po założeniu huty powstało także ZAWADZKIE - poprzednio nazywane Moczydoły
  1837 w Żędowicach zlikwidowano istniejące tam dwa piece fryszerskie i zbudowano walcownię blachy, w wyniku czego tylko na Świerkli pozostały dwa piece fryszerskie z kuźnią (od 1800) (walcownia istniała do 1906)
  1840 dyrekcja huty wybudowała pierwsze domy mieszkalne � KLACHOCZ, stały one do 1962
  1841 zbudowano w Zawadzkiem piece pudlarskie do wytopu stali szlachetnej
  1843 zbudowano walcownię żelaza sztabowego (w Zawadzkiem)
  1844 11 lutego urodził się Józef Szaflik
  1845 oddano do użytku pierwszą linię kolejową na Śląsku Opolskim, 43km Opole � Kędzierzyn
  1849 19 marca w Nieboczowach urodził się ks. Józef Wajda
  1851 pracę w hucie podjął Juliusz Ligoń w charakterze kowala, zwolniony z Królewskiej Huty w Chorzowie i rozpoczął pracę kulturalno-oświatową (do 1870); zamieszkał w domu przy obecnej ul. Wajdy, zburzonym w 1962
  1852 wystawiono pomnik na cześć Franciszka von Zawadzky-ego (przy ul. ks. Wajdy) zniszczony w latach 60 XX wieku
  1855
  • oddano do użytku 5 chałup przy dzisiejszej ul. Zielonej i Waryńskiego
  • Anrzej Renard, właściciel huty, sprzedał ją wraz ze swoimi posiadłościami ziemskimi i przemysłowymi Spółce Leśno-Górniczo-Hutniczej Minerva z siedzibą we Wrocławiu, pozostawił jednak dla siebie szosę Renarda
  • Minerva utowrzyła w Hucie Pokój i w Zawadzkiem zarządy podlegające centrali we Wrocławiu, co przyczyniło się do wyodrębnienia Zawadzkiego jako centralnego ośrodka przemysłu hutniczego nad Małą Panwią
  1856
  • Andrzej Renard wybudował w Kątach zamek myśliwski
  • wybudowano most kolejowy nad Małą Panwią
  • wybudowano most nad Małą Panwią na północ od huty (wysadzony 20 I 1945)
  • rozpoczęto rozbudowę huty:
  • zamiast wody zastosowano parę
  • zbudowano zespół pieców pudlarskich z nowoczesną walcownią
  • 15 pieców pudlarskich, 10 pieców spawalniczych, 3 młoty parowe, 1,7-2,0-4,0 tony, 6 tras walcowniczych do różnych profili żelaza z maszynami do cięcia i toczenia, warsztaty ślusarskie i kowalskie
  1857
  • na wystawach we Wrocławiu, Paryżu i Londynie produkty huty otrzymały wyróżnienie
  • Juliusz Ligoń sprowadził do Zawadzkiego pierwsze czasopismo polskie �Gwiazdka Cieszyńska�
  1858
  • oddano do użytku drugą linię kolejową na Śląsku Opolskim, Opole � Tarnowskie Góry 76,3km
  • z powodu znacznych inwestycji i rozbudowy huty wstrzymano wypłatę dywidend akcjonariuszom Minervy na kilka lat
  1860 powstał w Zawadzkiem posterunek żandarmerii (gdzie?)
  1861 gminę ewangelicką w Kolonowskiem przyłączono do Ozimka
  1862 Andrzej Renard wycofał z majątku Minervy kompleks leśny Malepartus
  1863 na terenie Starego Zawadzkiego ustawiono wysoki, żelazny krzyż, ufundowany przez hutę - prawdopodobnie pierwszy wyrób nowej odlewni
  1865 wybudowano w Zawadzkiem pierwszy budynek szkolny (obecnie sklep PSS na ul. Opolskiej � który?)
  1866
  • uroczyste otwarcie szkoły
  • zastrzelono w lutym ostatniego wilka w powiecie strzeleckim (na Malepartusie)
  1868 otwarto linię kolejową Wrocław � Kluczbork � Fosowskie 134,9km
  1869 z inicjatywy Szaflika utworzono spółdzielnię kredytowo-pożyczkową pod nazwą: Towarzystwo Pożyczkowe dla Zawadzkiego i okolicy � był to pierwszy na Górnym Śląsku bank spółdzielczy
  1870 rozpoczęto pertraktacje w sprawie likwidacji Minervy
  1871
  • zlikwidowano Minervę, w jej miejsce utworzono Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktiengelselschaft � Oberbedarf w skrócie
  • zmieniono nazwę na Towarzystwo Pożyczkowe i Spożywcze
  1872
  • zabroniono nauki w języku polskim
  • Józef Szaflik opuścił Zawadzkie i wrócił do Królewskiej Huty
  1874 powstał urząd stanu cywilnego (1 IX) dla Żędowic, Bemowskiego, Filipolis, Świerkli i Zawadzkiego
  1876 w Pradze święcenia kapłańskie otrzymał ks. Józef Wajda
  1877
  • spaliła się walcownia w Zawadzkiem powodując spadek produkcji o 1/3, jednak szybko naprawiona powetowała stratę z nadwyżką w następnym roku
  • wybudowano nowoczesne piece pudlarskie obrotowe o wydajności 6t/12godz.; wybudowano nową halę walcowni oraz kuźnię i warsztaty mechaniczne
  • 20 stycznia w Kielczy odbył się zjazd księży, tzw. "sobór starokatolików", sprzeciwiających się uchwałom Soboru Watykańskiego I
  • ks. Michna popełnił samobójstwo, jego następcą został ks. Talaczyński
  1878
  • otwarto linię kolejową Opole � Strzelce Op. � Pyskowice, 72km
  • zamknięto Hutę Renarda
  • w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. wygaszono wielkie piece hutnicze i fryszerskie w Ozimku, Kolonowskiem, Zawadzkiem, na Świerkli i w Żędowicach
  1879 23 stycznia urodził się ks. Oskar Hanke (pochodził z Nysy)
  1880
  • powstało STARE ZAWADZKIE
  • Malepartus przeszedł w posiadanie księcia Ernesta Stolberg-Wernigerode
  1883 koncern Oberbedarf wybudował nowoczesną stalownię w Hucie Pokój, co spowodowało, że zaprzestano w Zawadzkiem modernizować piece pudlarskie
  1884
 • 21 listopada przeniesiono z Żędowic do Zawadzkiego zarząd gminy zbiorowej
 • 1 sierpnia wikariusz Paulisch objął swoje stanowisko w Zawadzkiem - to początek ewangelickiej posługi, która trwała nieprzerwanie do 1945
 • 1885 do Żędowic przybył z Wodzisławia ks. Józef Wajda mianowany na proboszcza w Kielczy, ze względu na to, że ks. Talaczyński w Kielczy nie chciał ustąpić ze stanowiska, początkowo zamieszkał w Żędowicach, gdzie wkrótce przebudował szopę na kościół (Hala Modlitw); przejął organizowanie życia kulturalnego po Szafliku i Ligoniu
  1886
  • zlikwidowano w Żędowicach wielki piec, ostatni w dolinie Małej Panwi
  • na terenie huty w Zawadzkiem powstała fabryka chmeiczna �Xylolose�, przerabiająca drzewo w węgiel drzewny na początku lat osiemdziesiątych, w 1886 przeszła ona na własność przedsiębiorstwa �Silesia�; w 1911 fabrykę zamknięto
  • kolonię Filipolis wyłączono ze związku szkolnego w Żędowicach, przekazując do gminy w Zawadzkiem
  • 4 września rozpoczęto budowę nowej szkoły (naprzeciw kościoła)
  1887
  • 1 paździenika przekazano szkołę do użytku (-> 1886)
  • otwarto w Zawadzkiem aptekę (gdzie?)
  • wybudowano przy obecnej ul. Waryńskiego jednoklasową szkołę ewangelicką (gdzie?)
  • przeniesiono dzieci z kolonii Bemowskie ze szkoły w Żędowicach do Zawadzkiego
  1888
  • zbudowano ŻYDOWNIĘ
  • ks. Talaczyński wyjechał do Berlina, a ks. Wajda przeniósł się do Kielczy
  1889
  • ks. Józef Wajda został proboszczem w Kielczy
  • utworzono samodzielną gminę ewangelicką i wystąpiono do Rady Głównej Kościoła w Berlinie z prośbą o wydanie zezwolenia na utworzenie w Zawadzkiem parafii ewangelickiej
  • 1 czerwca rozpoczyna funkcjonowanie nowa parafia
  • ks. Wajda zwrócił się do kurii wrocławskiej z propozycją budowy koscioła w Zawadzkiem
  1890 nadlesnictwo pzekazało hucie dwie parcele pod dwa koscioły: ewangelicki i katolicki w okolicach stawu i kanału hutniczego
  1891
 • 4 grudnia urodził się ks. Alfons Muller
 • ks. Wajda w porozumieniu z Wilhelmem Esserem postanowili wybudować kościół w Zawadzkiem, a salę modlitw w Żędowicach zlikwidować lub przerobić na szkołę - spotkało się to początkiem konfliktu Wajdy z mieszkańcami Żędowic
 • 1892
  • wybudowano probostwo przy ul. Opolskiej
  • wikariusz Schepky z Gliwic został powołany na proboszcza parafii ewangelickiej
  • zastój w hucie z powodu wojny celnej z Rosją � do 1893
  • wierni z Żędowic wybudowali wieżę nad swoim kościołem i zawiesili trzy dzwony: Anna, Maria, Marta
  1893 złożono w rejencji opolskiej projekt budowy nowego kościoła
  1894
  • 17 i 18 czerwca Małapanew wystąpiła z brzegów
  • dyrektor huty Wilhelin Esser zamienił działkę pod budowę koscioła i powołano komitet budowy koscioła (dyr. Esser, Szok, Zyzik, Jerzy Steinfest, Wyleżałek, Johan Kurda, Fonfara, Józef Lukawski)
  • zatwierdzono projekt budowy kościoła
  • wybudowano kosciół ewangelicki
  1895
  • wybudowano kościół w Żędowicach (?)
  • w hucie w Zawadzkiem w miejsce koła wodnego nasiębrnego zainstalowano turbinę wodną do wytwarzania energii elektrycznej
  1896
  • rozpoczęto budowę kościoła w Zawadzkiem
  • uruchomiono prywatną szkołę średnią w Zawadzkiem (gdzie?)
  1897 na mocy dekretu pruskiego z 31 maja z połączenia kolonii: Świerkle, Filipolis (Pustki), Bemowskie, Zawadzkie powstała samodzielna gmina wiejska ZAWADZKIE � Urząd Gminy mieścił się w parterowym domu wybudowanym jako szkoła (-> 1865)
  1898 kolonia Świerkle przeszła do gminy szkolnej w Zawadzkiem (1 lipca)
  1899
  • marzec � powódź
  • zakończono budowę i poświęcono kościół w Zawadzkiem
  1900 dobudowano cztery izby szkolne i dwa mieszkania kawalerskie
  1902
  • czerwiec � powódź
  • 17 lipca urodził się ks. Jerzy Joniec w Czernicy k. Rybnika
  1903 14-16 kwietnia szalała burza śnieżna, która zasypała domy do dachów
  1904 25 lipca - Objawienie Matki Bożej w szkole
  1905
  • utworzono cmentarz w Zawadzkiem z podziałem 1/3 ewangelicka, 2/3 katolickie
  • pracę w parafii objął ks. Oskar Hanke jako wikary
  1906 blachownię w Żędowicach (-> 1887) sprzedano spółce Oberschlesische Zinkhutten, która wkrótce potem sprzedała ją na złom
  1907 na pamiątkę Objawienia przywieziono z Częstochowy obraz i w uroczystej procesji zaniesiono go do kościoła w Żędowicach
  1908
  • 11 grudnia urodził się ks. Walerian Donnerstag, proboszcz Zawadzkiego w latach 1953-1958
  • 27 grudnia urodził się w Mikulczycach k. Zabrza ks. Jan Sigmund, proboszcz Zawadzkiego w latach 1958-1994
  • ks. Józef Wajda został posłem do parlamentu pruskiego
  • kosciół w Zawadzkiem odłączono od Kielczy
  1909
  • huta przekazała na potrzeby szpitala dom noclegowy
  • kosciół filialny w Zawadzkiem podniesiono do rangi kuracjii (Zawadzkie, Filipolis, Bemowskie, Świerkle)
  • w miejsce pracującej w hucie w Zawadzkiem turbiny postawiono nowszą turbinę Francis'a
  1910 Ks. Hanke został kuratusem
  1911 zamknięto fabrykę �Xylolose� (-> 1886)
  1912
  • na terenie Silesii (-> 1886) urządzono fabrykę wózków-wywrotek kolejek wąskotorowych
  • jeszcze przed 1914 wybudowano dział rozjazdów kolejowych z perspektywą likwidacji huty i zmienienia jej w fabrykę kolejek polowych
  • przystąpiono do budowy probostwa na ul. Lublinieckiej
  1913 6 czerwca urodził się ks. Alojzy Wolny, pracował w latach 1952/1953 w parafii Zawadzkie
  1914 W hucie istniały następujące działy:
  1. pudlownia z 10 nieruchomymi piecami pudlarskimi (350 kg wsadu każdy), jeden piec pudlarski na 500 kg, 2 obracalne piece pudlarskie po 500 kg
  2. młotownia z 5 młotami parowymi o ciężarze bijaka 200 kg każdy
  3. walcowania z trasami
  4. dział polowych i wąskotorwych kolejek
  5. dział rozjazdów kolejowych
  1916
  • zburzono w hucie kominy i postawiono jeden, 96m wysoki
  • wybudowano w hucie podstację elektryczną i zainstalowano nową turbinę o mocy 2MW
  • przystąpiono do budowy 9 domów przy ul. Opolskiej, wybudowano je jednak dopiero w 1923
  • Ks. Hanke obejmuje funkcję proboszcza, choć dekret z kurii wrocławskiej otrzymał 3 listopada 1921
  1918
  • utworzono gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w baraku (kino) (do 1945)
  • przywrócono nauczanie języka polskiego
  • kosciół w Zawadzkiem podniesiono do rangi parafii
  1919
 • ks. Józef Czempiel został lokalistą w Żędowicach, doporowadził do usamodzielnienia Żędowic od kościoła w Kielczy
 • zawiązało się Towarzystwo Śpiewacze �Lutnia�
 • rozbudowa kuźni w hucie w oparciu o młoty parowe matrycowe, kuźniarki, prasy do gratowania, młoty powietrzne do kucia swobodnego oraz prasy do produkcji akcesoriów kolejowych
 • 1920
 • wygaszono piece pudlarskie w hucie
 • ks. Józef Czempiel założył nowy cmentarz w Żędowicach
 • 1921 huta została zajęta przez powstańców (III powstanie 2/3 maja) pod dowództwem kpt. K. Brandysa - zmontowano pociągi powstancze: Tadek Ślązak, Zygmunt Powstaniec, Nowak
  1922 przesladowany przez bojówkarzy niemieckich ks. Wajda uciekł z Kielczy do Wielkich Hajduk (Chorzów Batory)
  1923
  • ukończono budowę 9 domów przy ul. Opolskiej (-> 1916)
  • 3 lutego zmarł ks. Józef Wajda
  • wprowadzono czesne w gimnazjum (-> 1918)
  1924
 • w tym roku i w następnym zamieniono napęd parowy na elektryczny w hucie
 • parafię w Żędowicach objął ks. Franz Waloszek
 • 1927 święcenia kapłańskie otrzymał ks. Jerzy Joniec (30 stycznia)
  1928
  • ks. Friedrich Glumb został proboszczem Żędowic
  • rozpoczęto w hucie budowę rozjazdów kolejowych normalnotorowych S-49
  1929 w przedsionku koscioła ewnagelickiego umieszczono i poswięcono tablicę pamiątkową ku czci poległych w I wojnie (19 poległych i zaginionych
  1933
 • 18 listopada zmarł ks. Oskar Hanke, został pochowany obok kościoła Św. Rodziny
 • ks. Jan Joschko został proboszczem Żędowic
 • profil produkcyjny huty przestawiono na zbrojeniowy
 • 1934
  • uruchomiono ciągarnię prętów stalowych na zimno
  • uruchomiono linię kolejową Kędzierzyn � Leśnica, 9,5km
  • 15 marca ks. Alfons Muller został mianowany proboszczem Zawadzkiego
  1935
  • rozpoczęto budowę osiedla robotniczego (przy ul. Mickiewicza)
  • rozpoczęto produkcję rur stalowych bez szwu
  • oficjalnie zmieniono nazwę Zawadzki na Andreashutte
  1936
  • otwarcie linii kolejowej Leśnica � Strzelce Op. 21,2km
  • uruchomiono w hucie dział budowy przyczep do samochodów ciężarowych
  • faktyczna zmiana nazwy Zawadzki na Andreashutte
  1937 wybudowano domy przy ul. 1 Maja, Moniuszki i Świerczewskiego (do 1939)
  1938
  • gimnazjum przeniesiono do nowego budynku (obecnie SP2)
  • ks. Jan Sigmund otrzymał swięcenia kapłańskie w Wenecji
  1941
  • rozbudowano oddział obróbki cieplnej do ulepszania elementów kutych i ciągnionych
  • wybudowano nowe generatory gazowe
  • na przełomie czerwca/lipca zmieniono nazwę huty z Zawadzki-Werk na AndreasHutte
  1941 zaczęto zabudowywać południową stronę ul. Moniuszki
  1942 ks. Józef Czempiel został zagazowany w obozie w Dachau
  1943 ks. Henryk Lakomik został proboszczem Żędowic
  1945
  • 20 stycznia wkroczyła do Zawadzkiego armia radziecka
  • Rosjanie zdemontowali i wywieźli niemal wszystkie urządzenia w hucie
  • 1 sierpnia Rosjanie przekazali pusty i zdewastowany teren huty Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów, który podejmuje decyzję o likwidacji zakładu i przeznaczeniu go na składowiko złomu
  • determinacja i zaangażowanie 100-osobowej załogi przyczynia się do uruchomienia w grudniu pierwszej produkcji (remont wagonów kolejowych) i wstrzymaniu decyzji o likiwdacji zakładu
  • miejscowość wróciła do nazwy Zawadzkie
  1946 huta wraca do nazwy Huta Andrzej
  1947 uruchomiono wydział kuźni, wyremontowano i zainstalowano stare młoty ze złomu (2,7 i 6t)
  1948
  • do Kielczy sprowadzono z Chorzowa prochy ks. Wajdy i pochowano na miejscowym cmentarzu
  • uruchomiono wydział balaszankarni oraz ciągłą produkcję rynien potrząsalnych dla górnictwa
  • uruchomiono ambulatorium przyzakładowe
  • huta weszła w skład Gliwickich Zakładów Hutniczych
  1949
  • 8 grudnia poświęcono kamień węgielny pod budowę (oficjalnie: remont) nowego kościoła - ks. Henryk Lakomik
  • uruchomiono w hucie wydział odlewni żeliwa, matrycowni i remontowy
  • uruchomiono produkcję wózków wąskotorowych
  • w marcu utworzono w hucie pierwszy w Polsce Klub Wynalazców (później - Klub Techniki i Racjonalizacji
  1950
  • poświęcenie kościoła w Żędowicach
  • uruchomiono w hucie produkcję stojaków kopalnianych typu Gerlach
  • zakończono odbudowę wypalonego budynku Zakładowego Domu Kultury
  1952
  • ks. Alfons Muller zostaje uwięziony w Strzelcach Op. - w czasie jego nieobecnosci msze odprawiał ks. Lakomik z Żędowic
  • 1 lutego urodził się ks. Bernard Kotula
  • uruchomiono w hucie obróbkę cieplną, laboratorium chemiczne i produkcję prętów ciągnionych
  • huta weszła w skład Centralnego Zarządu Przemysłu Stali Specjalnej
  1953
  • ks. Walerian Donnerstag został proboszczem Zawadzkiego
  • uruchomiono w hucie wydział konstrukcji stalowej
  1954
  • do urzędu w Opolu został skierowany pierwszy wniosek z prosbą o budowę nowego koscioła w Zawadzkiem
  • zmieniono nazwę na Huta im. gen. Karola Świerczewskiego
  • ukazał się pierwszy numer gazety zakładowej Sztandar Załogi
  1955 urodził się ks. Joachim Bomba, proboszcz parafii Św. Rodziny od 1995
  1956 uruchomiono wydział rozjazdów kolejowych wąskotorowych i nową stację sprężarek
  1957 rozpoczęto produkcję rur ciągnionych na zimno
  1958
 • ks. Jan Sigmund został proboszczem Zawadzkiego
 • ks. Emil Strzelczyk został proboszczem Żędowic
 • zmieniono w hucie napęd parowy na pneumatyczny (na kuźni)
 • 1959 oddano do użytku nowo wybudowaną odlewnię żeliwa
  1961 początek budowy nowej rurowni - do 1965
  1966
  • rozpoczęła pracę nowa walcownia
  • wybudowano w hucie stację czadnic (zlikwidowana w 1993), stację elektryczną, hale wydział remontowego i elektrycznego, halę warsztatów szkolnych, centralne laboratorium, centralę telefoniczną, budynek straży pożarnej, biurowiec i budynek portierni głównej
  1972
  • rozpoczęto w hucie produkcję rozjazdów z szyn S-60
  • uruchomiono nowy oddział kucia i zgrzewania iglic rozjazdów kolejowych
  1973 wybudowano w hucie budynek administracyjno-socjalny dla wydziału kuźni i rozjazdów kolejowych
  1975 po awansie piłkarzy ręcznych Stali Zawadzkie do II ligi oddano do użytku Halę Widowiskowo-Sportową
  1979 4 czerwca zmarł ks. Walerian Donnerstag
  1985 poswięcono plac pod budowę nowego koscioła (NSPJ) i przystąpiono do budowy
  1986 oddano do użytku stołówkę zakładową (obok szpitala)
  1990 w referendum załoga huty zadecydowała o zmianie nazwy na Huta Andrzej
  1991
  • ks. Henryk Prygiel został proboszczem Żędowic
  • powstała spółka Rurex, która przejęła część działalności socjalnej huty
  1992 do huty doprowadzono gaz ziemny
  1993
  • 1 maja w Opolu zmarł w domu emerytów ks. Alojzy Wolny
  • zlikwidowano stację czadnic (->1966)
  • z wydziału budowlanego utworzono Ekobudrem (później - PUT Andrzej)
  • oddano do użytku Kino Hutnik
  1994 huta otrzymała certyfilat ISO 9002
  1995 ks. Bernard Kotula został proboszczem parafii NSPJ w Zawadzkiem
  1996 hutę przekształcono w spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Huta Andrzej Spółka Akcyjna
  1997
  • konsekracja kościoła Św. Rodziny
  • z wydziału konstrukcji stalowych utworzono Terstal
  • na wydziale rozjazdów kolejowych uruchomiono wieloczynnościową obrabairkę Coburg
  • powódź tysiąclecia (lipiec)
  2002 większościowe udziały w hucie przejął Centrostal Bydgoszcz
  2010
  • Kolejna powódź, woda ze stawu zalała główną ulicę Zawadzkiego wraz z przylegającymi zabudowaniami
  • oddano do użytku nowe gimnazjum (obok szkoły podstawowej nr 1)
  2018 rozebrano budynek Technikum Hutniczego
  2020 rozebrano budynek biurowca hutniczego
  2021 w miejscu po byłym biurowcu hutniczym zbudowano i oddano do użytku sklep Lidl
   

  © 2023 LigaNetPl
  Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  Mobile version by Mobile Joomla!